Aktuální informace ke COVID | ZŠ a MŠ Píšť - Základní škola a Mateřská škola Píšť

Aktuální informace ke COVID}

Aktuální informace ke COVID

Aktuálně platná nařízení a opatření ke COVIDu:

1. 9. 2022 - běžný režim školy

Aktuální stupeň PES: 5.

30. 12. 2021 - od 4. 1. 2021 bude probíhat pro 1. a 2. třídu prezenční výuka a pro 3. - 9. třídu distanční výuka.

Informace pro 1. a 2. třídu

- výuka dle platného rozvrhu, nevyučuje se TV, HV,

- ranní i odpolední družina v provozu

- obědy pro všechny žáky jsou přihlášeny

- všichni žáci i zaměstnanci školy používají po celý den roušku

Informace pro 3. – 9. třídu

- distanční výuka dle platného rozvrhu bez HV, VV, TV, PČ

- obědy mají všichni žáci odhlášené, v případě zájmu si je přihlaste. Obědy se vydávají od 13:00 do 14:00 v jídelně školy, nebo do jídlonosiče

- pokud máte zájem o zapůjčení IT techniky, obraťte se emailem na zástupkyni ředitele školy gonsiorova@skolapist.cz, která připraví smlouvu, tablet/notebook a vyzve vás k vyzvednutí a podpisu smlouvy

14. 10. 2020 - škola se uzavírá. Probíhá distanční výuka dle platného rozvrhu bez výchov. 1. a 2. třída dle omezeného rozvrhu. 

9. 10. 2020 - z důvodu nařízení vlády se od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 pozastavuje činnost všech kroužků. doučování a klubů v naší škole. S účinností od 9. 10. 2020 se zakazuje vstup do tělocvičny naší školy do 25. 10. 2020.

8. 10. 2020  - od pondělí 12. 10 do pátku 16. 10. se distančně (doma) vzdělávají žáci 6. a 7. třídy. Žáci 8. a 9. třídy se vzdělávají prezenčně (ve škole). Od pondělí 19. 10 do pátku 23. 10. se distančně (doma) vzdělávají žáci 8. a 9. třídy. Žáci 6. a 7. třídy se vzdělávají prezenčně (ve škole). Od pondělí 26. 10. do neděle 1. 11. probíhají prodloužené podzimní prázdniny. Informace o způsobu výuky, stravování a možnosti výpůjčky IT techniky byly zaslány rodičům emailem prostřednictvím třídních učitelů.

4. 10. 2020 - informuji vás, že mezi žáky 7. třídy je COVID pozitivní žák. Informaci jsme získali od zákonného zástupce. Krajská hygienická stanice nás zatím nekontaktovala, ani nám se nepodařilo KHS zkontaktovat. Jakmile zjistíme bližší informace, budeme vás informovat. Žák používal po celou dobu výuky roušku, stejně jako všichni žáci ve třídě. Žák se pohyboval pouze v určené skupině. 

2. 10. 2020 - s účinností od 5. 10. 2020 se zakazuje zpěv ve všech hodinách 1. - 5. třídy. S účinností od 5. 10. 2020 se zakazuje zpěv v hodinách HV a pohybové aktivity v hodinách TV.

18. 9. 2020 - s účinností od pátku 18. 9. 2020 mají žáci nasazenou roušku po celou dobu pobytu ve školy vyjma konzumace a hodin HV a TV.

9. 9. 2020 - s účinností od čtvrtku 10. 9. 2020 se zavádí povinné nošení roušek ve všech společných prostorách školy. Prosíme, aby každé dítě vstupovalo do školy s rouškou na tváři a jednou náhradní rouškou v aktovce. Ve třídách si žáci roušky odkládají, nasazují si je až když třídu opouští. Při pobytu ve školní jídelně si žáci odkládají roušky až když usednou s jídlem ke stolu. Po konzumaci si roušku opět nasazují. Toto nařízení platí od 10. 9. 2020 až do odvolání.

Provoz ZŠ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid  - 19

Dokument je zpracován dle Manuálu metodiky MŠMT  a podkladů Ministerstva zdravotnictví ke dni 1.9. 2020 a zpřesňuje základní provozní a hygienické podmínky v souvislosti s otevřením školy od 1. 9.2020.

OBECNÉ INFORMACE

 • Od žáků se před prvním příchodem nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro vstup žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 • Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách.
 • Není plošně zavedena povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).
 • Zákonným zástupcům žáků a dalším osobám není vstup do školy a pobyt uvnitř budovy školy povolen (o případných výjimkách škola zákonné zástupce průběžně informuje např. při organizace prvního dne a třídních schůzek).
 • Zákonní zástupci využívají především e – mailovou, případně telefonickou komunikaci s pedagogy školy. Dostupné kontaktní údaje nahlásí třídním učitelům.
 • Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku..)
 • Škola má zavedené izolační místnosti pro případ výskytu infekčního onemocnění u žáka během pobytu ve škole.

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 • Žáci jsou pravidelně poučeni o dodržování základních hygienických zásad při pobytu ve škole (mytí rukou, používání dezinfekce, respirační hygiena).
 • U vstupu do šaten žáci použijí dezinfekci rukou.
 • Ve všech učebnách, třídách, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do školy si každý žák důkladně po dobu 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou papírovými ručníky na jedno použití nebo osoušeči.
 • Ve třídách se bude často a intenzivně větrat, a to i během vyučování.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení, předmětů a povrchů probíhá vícekrát denně.
 •  
 • ŠKOLNÍ  DRUŽINA/ KROUŽKY / ŠKOLNÍ AKCE
 • Jednotlivá oddělení školní družiny jsou neměnná a svou činnost realizují v oddělených místnostech. Skupinu tvoří žáci předem určených tříd.
 • Při slučování skupin (od 15 hodin) mají žáci vyhrazen oddělený prostor tak, aby nedocházelo k přímému kontaktu žáků z jiných skupin, tříd.
 • V místnostech školní družiny se často a intenzivně větrá.
 • V co největší míře využíváme s dětmi pobyt venku (školní zahrada).
 • Škola organizuje pouze kroužky, ve kterých jsou nahlášeni žáci stejné třídy nebo oddělení školní družiny.
 • Kroužky budou zahájeny od měsíce října podle aktuální epidemiologické situace a nahlášeného počtu žáků.
 • Plavecký výcvik není zakázán nebo omezen.
 • Školní akce s rodiči se do odvolání ruší.
 • Je možné organizovat školní výlety, adaptační pobyty apod. v závislosti na aktuální epidemiologické situaci tzv. „semaforu“ a podle organizačních možností školy.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 • V rámci organizačních možností výdejny stravy škola zajišťuje co nejmenší kontakt žáků různých ročníků.
 • Před vstupem do jídelny si žáci řádně umyjí ruce.
 • Není umožněn samoobslužný výdej (odebírání příborů ze zásobníků).

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU

KROKY ŠKOLY V PODEZŘENÍ NA VÝSKYT COVID – 19

 • Škola volí tento postup:
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy (žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen zákonný zástupce).
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, ale není přítomen zákonný zástupce – neprodleně škola zákonného zástupce kontaktuje a informuje jej o nutnosti bezodkladně si žáka ze školy vyzvednout. Pokud to není možné, postupuje se podle následujícího bodu:
 • Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do izolační místnosti. Současně škola informuje zákonného zástupce, aby si dítě bezodkladně vyzvedl a opustil v co nejkratším čase budovu školy.
 • Škola k měření teploty používá bezkontaktní teploměr (při podezření na infekční onemocnění včetně Covid - 19).
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o nutnosti telefonicky kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického či alergického onemocnění (rýma, kašel), je vstup do školy umožněn pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že dítě netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost). Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID – 19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

 • Školu v případě výskytu zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
 • V případě výskytu se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích žáky, zákonné zástupce a zřizovatele.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním (dálkovým) způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy/oddělení/skupiny/kurzu. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Ostatní žáci, kterých se nařízená karanténa netýká, pokračují v prezenčním vzdělávání.
© ARSYLINE 2017 - 2024 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Dotaz řediteli

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít dotaz
Odhlášení oběda

Odhlášení obědů se provádí do 12 hodin předcházejícího dne.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít