Základní škola
a Mateřská škola Píšť

O nás

Naše mateřská škola je trojtřídní. Dvě třídy se nacházejí  v budově mateřské školy, třetí třída je umístěna v přízemí základní školy. Celková kapacita mateřské školy je 84 dětí. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla  od  tří let. Při volné kapacitě je možno přijmout i děti mladší.  Děti jsou přijímány dle kriterií, přednostně jsou přijímány děti před zahájením školní docházky. 

Mateřská škola si vytváří svůj vlastní vzdělávací program, který je v souladu se záměry a cíli Rámcového  vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a vychází z podmínek naší mateřské školy.

Mottem naší mateřské školy jsou „Dětské oči“, které všechno sledují. Všechny pracovnice jsou si vědomy toho, že jsou vzorem pro chování a jednání dětí, jelikož významnou roli v procesu učení u dětí předškolního věku sehrává spontánní a sociální učení, založené na principu nápodoby.

Hlavním záměrem vzdělávacího procesu je zajistit fyzický, psychický i sociální rozvoj dítěte v podnětném hygienicky nezávadném prostředí, kde je uznávána individualita dítěte a kde dítě získá základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v kolektivu dětí.

Cílem vzdělávání je osobnostní rozvoj dítěte, získání základů a předpokladů pro celoživotní vzdělávání.

Principem programu je otevřený, vstřícný, komunikativní a partnerský postoj k dítěti, založený na pochopení, porozumění, respektu, úctě, toleranci, lásce a trpělivosti.

Každá třída pracuje podle svého projektu:

I.třída - Pohádková babička

II.třída - Rok s krtkem

II.třída - Putování s panáčkem Vteřinkou


Poplatky

Poplatek za školné  činí 260,-Kč /měsíc.

Školné se platí bez ohledu na počet dní, které dítě strávilo v mateřské škole. O letních prázdninách se školné platí podle počtu dní, které dítě strávilo v mateřské škole. V měsíci srpnu je škola uzavřena. Tento měsíc se školné neplatí.

Stravné: celodenní pobyt  30,-Kč /den.

Stravné i školné je možno platit inkasem i v hotovosti u vedoucí školní jídelny.


Kroužky

V tomto školním roce pracují na naší škole tyto kroužky:

  •   Kroužek anglického jazyka
  •   Výtvarný kroužek
  •   Atletický kroužek
  •   Povídání s katechetkou
  •   Dramatický kroužek
  •   Taneční kroužek
  •   Badatelský kroužek